TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.57% 4 lượt
01
0.57% 4 lượt
02
0.43% 3 lượt
03
0.85% 6 lượt
04
0.57% 4 lượt
05
0.85% 6 lượt
06
1.42% 10 lượt
07
1.42% 10 lượt
08
2.14% 15 lượt
09
1.28% 9 lượt
10
1.14% 8 lượt
11
1.14% 8 lượt
12
0.57% 4 lượt
13
1.00% 7 lượt
14
1.00% 7 lượt
15
1.00% 7 lượt
16
1.28% 9 lượt
17
1.00% 7 lượt
18
1.42% 10 lượt
19
0.71% 5 lượt
20
1.28% 9 lượt
21
1.57% 11 lượt
22
0.85% 6 lượt
23
1.00% 7 lượt
24
1.00% 7 lượt
25
1.28% 9 lượt
26
0.85% 6 lượt
27
1.00% 7 lượt
28
0.71% 5 lượt
29
1.14% 8 lượt
30
0.85% 6 lượt
31
0.43% 3 lượt
32
2.28% 16 lượt
33
2.28% 16 lượt
34
1.00% 7 lượt
35
0.43% 3 lượt
36
0.85% 6 lượt
37
0.43% 3 lượt
38
1.14% 8 lượt
39
0.71% 5 lượt
40
1.14% 8 lượt
41
1.14% 8 lượt
42
0.85% 6 lượt
43
1.42% 10 lượt
44
0.85% 6 lượt
45
0.71% 5 lượt
46
0.85% 6 lượt
47
1.00% 7 lượt
48
0.43% 3 lượt
49
0.57% 4 lượt
50
0.85% 6 lượt
51
0.28% 2 lượt
52
0.71% 5 lượt
53
0.71% 5 lượt
54
1.14% 8 lượt
55
0.85% 6 lượt
56
0.28% 2 lượt
57
0.85% 6 lượt
58
1.14% 8 lượt
59
0.85% 6 lượt
60
0.71% 5 lượt
61
0.57% 4 lượt
62
0.71% 5 lượt
63
1.14% 8 lượt
64
1.71% 12 lượt
65
1.14% 8 lượt
66
1.14% 8 lượt
67
1.14% 8 lượt
68
1.28% 9 lượt
69
1.85% 13 lượt
70
1.14% 8 lượt
71
1.00% 7 lượt
72
0.85% 6 lượt
73
0.57% 4 lượt
74
0.71% 5 lượt
75
1.42% 10 lượt
76
0.71% 5 lượt
77
1.28% 9 lượt
78
1.57% 11 lượt
79
0.57% 4 lượt
80
0.71% 5 lượt
81
1.00% 7 lượt
82
1.99% 14 lượt
83
0.85% 6 lượt
84
0.85% 6 lượt
85
1.00% 7 lượt
86
1.57% 11 lượt
87
1.00% 7 lượt
88
1.28% 9 lượt
89
1.57% 11 lượt
90
1.28% 9 lượt
91
1.14% 8 lượt
92
0.71% 5 lượt
93
1.14% 8 lượt
94
0.71% 5 lượt
95
0.43% 3 lượt
96
0.43% 3 lượt
97
0.57% 4 lượt
98
1.28% 9 lượt
99
1.14% 8 lượt

Quảng cáo