TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
08 5 lượt 03 2 lượt 08 17 lượt
32 4 lượt 10 2 lượt 32 17 lượt
18 3 lượt 20 2 lượt 33 17 lượt
41 3 lượt 86 2 lượt 64 14 lượt
47 3 lượt 00 1 lượt 82 14 lượt
80 3 lượt 07 1 lượt 69 13 lượt
88 3 lượt 08 1 lượt 75 13 lượt
04 2 lượt 09 1 lượt 18 12 lượt
05 2 lượt 13 1 lượt 41 12 lượt
10 2 lượt 15 1 lượt 78 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
97 1 lượt 92 1 lượt 51 2 lượt
94 1 lượt 91 1 lượt 95 3 lượt
93 1 lượt 82 1 lượt 56 3 lượt
90 1 lượt 79 1 lượt 37 3 lượt
87 1 lượt 77 1 lượt 35 3 lượt
86 1 lượt 69 1 lượt 61 4 lượt
85 1 lượt 59 1 lượt 48 4 lượt
84 1 lượt 57 1 lượt 31 4 lượt
82 1 lượt 56 1 lượt 02 4 lượt
78 1 lượt 55 1 lượt 00 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 15, 23, 24, 25, 31, 35, 46, 48, 51, 52, 57, 60, 61, 63, 64, 72, 74, 77, 79, 83, 91, 95, 99 01, 02, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo