XSMN Thứ 5 XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 37 24 92
G.7 143 814 897
G.6 9351 0190 8860 1880 5167 6732 0587 8750 0323
G.5 5757 6575 1054
G.4 42258 70490 68001 99919 43052 34033 43822 31305 06238 47810 10153 93370 26031 72290 25098 67033 43780 57451 00076 53263 28617
G.3 53491 00084 48480 72812 61363 52013
G.2 90075 70141 43569
G.1 64526 02017 25519
G.ĐB 140515 191318 078424
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH Liên hệ: 0908181809

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 15, 19
2 22, 26
3 33, 37
4 43
5 51, 52, 57, 58
6 60
7 75
8 84
9 90, 90, 91

Lô tô An Giang Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 05
1 10, 12, 14, 17, 18
2 24
3 31, 32, 38
4 41
5 53
6 67
7 70, 75
8 80, 80
9 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 17, 19
2 23, 24
3 33
4 -
5 50, 51, 54
6 63, 63, 69
7 76
8 80, 87
9 92, 97, 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 75 04 21
G.7 649 841 172
G.6 1026 2681 1732 6115 6031 8129 1602 1492 1300
G.5 4613 0243 2075
G.4 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382
G.3 13225 65351 37382 40591 63025 77287
G.2 72841 98516 24725
G.1 56349 85049 28749
G.ĐB 060206 351685 279246

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 13
2 25, 26
3 32
4 41, 49, 49
5 51, 57, 59
6 -
7 75
8 80, 81, 88
9 96, 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 14, 15, 16
2 26, 29
3 31, 35
4 41, 43, 49
5 55
6 -
7 70
8 82, 85, 87
9 91

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 02
1 19
2 21, 25, 25
3 -
4 45, 46, 49
5 -
6 -
7 72, 75, 76, 76
8 82, 84, 87
9 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 79 11 37
G.7 352 981 542
G.6 2906 2948 3952 0442 7383 3008 1511 7546 8604
G.5 2428 5516 1174
G.4 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621 26668 00582 11081 88908 72752 40509 75878
G.3 98093 04848 05229 62919 91983 11426
G.2 91718 48150 15270
G.1 82159 71738 19605
G.ĐB 047517 317626 547067

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 07/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 17, 18
2 24, 28
3 -
4 48, 48, 49
5 52, 52, 59
6 -
7 70, 72, 73, 76, 79
8 -
9 93, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 07/01/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 11, 16, 19
2 20, 21, 25, 26, 29
3 38
4 42
5 50, 50
6 -
7 -
8 81, 83
9 94, 95, 95

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 07/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 08, 09
1 11
2 26
3 37
4 42, 46
5 52
6 67, 68
7 70, 74, 78
8 81, 82, 83
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 25 22 73
G.7 415 617 141
G.6 1161 2788 4295 1904 5547 3574 2773 1181 8686
G.5 2299 2127 4164
G.4 44841 87934 95452 19220 90315 43442 87443 51221 47340 66352 62852 58289 92781 93524 65828 90200 15459 28849 06071 44962 72201
G.3 74099 05998 94142 10708 85056 87215
G.2 36663 89067 01640
G.1 49907 42246 08137
G.ĐB 281831 760688 184618

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 31/12/2020

Đầu Lô Tô
0 07
1 15, 15
2 20, 25
3 31, 34
4 41, 42, 43
5 52
6 61, 63
7 -
8 88
9 95, 98, 99, 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 31/12/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 17
2 21, 22, 24, 27
3 -
4 40, 42, 46, 47
5 52, 52
6 67
7 74
8 81, 88, 89
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 31/12/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 15, 18
2 28
3 37
4 40, 41, 49
5 56, 59
6 62, 64
7 71, 73, 73
8 81, 86
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 21 61 39
G.7 654 376 063
G.6 9698 8754 0515 2240 6276 9976 5159 0828 2095
G.5 8844 6816 6577
G.4 54970 42792 23951 47459 05427 37859 99474 27939 36296 98268 74236 87306 72681 33706 07387 76999 65722 91326 10266 75259 44440
G.3 81201 10322 82697 93686 26479 00449
G.2 17328 41410 80905
G.1 70174 26850 46416
G.ĐB 870249 156018 107174

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 24/12/2020

Đầu Lô Tô
0 01
1 15
2 21, 22, 27, 28
3 -
4 44, 49
5 51, 54, 54, 59, 59
6 -
7 70, 74, 74
8 -
9 92, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 24/12/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 06
1 10, 16, 18
2 -
3 36, 39
4 40
5 50
6 61, 68
7 76, 76, 76
8 81, 86
9 96, 97

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 24/12/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 16
2 22, 26, 28
3 39
4 40, 49
5 59, 59
6 63, 66
7 74, 77, 79
8 87
9 95, 99
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 48 08 87
G.7 472 954 819
G.6 6515 9302 8273 8326 4728 6614 6983 6132 9046
G.5 5785 8730 4263
G.4 08109 64167 81579 14581 32837 49451 94825 81390 19849 35362 66967 27184 68681 49766 37698 57049 32526 26992 57103 26748 87994
G.3 17076 48524 69478 57866 76770 76459
G.2 85101 03545 96878
G.1 30601 59020 58522
G.ĐB 747987 221577 613411

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 17/12/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 01, 02, 09
1 15
2 24, 25
3 37
4 48
5 51
6 67
7 72, 73, 76, 79
8 81, 85, 87
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 17/12/2020

Đầu Lô Tô
0 08
1 14
2 20, 26, 28
3 30
4 45, 49
5 54
6 62, 66, 66, 67
7 77, 78
8 81, 84
9 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 17/12/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 11, 19
2 22, 26
3 32
4 46, 48, 49
5 59
6 63
7 70, 78
8 83, 87
9 92, 94, 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 70 87 16
G.7 902 832 475
G.6 0808 9434 5630 0112 6038 0482 1020 7770 0167
G.5 5894 0534 7382
G.4 05708 52243 79021 21783 89805 60018 25143 77581 32377 66298 66827 15064 63070 75129 09630 95560 56672 89764 18192 81638 92002
G.3 84036 59380 35496 30845 14266 63050
G.2 74587 27497 83879
G.1 56452 24262 14837
G.ĐB 100435 539005 167111

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 10/12/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 05, 08, 08
1 18
2 21
3 30, 34, 35, 36
4 43, 43
5 52
6 -
7 70
8 80, 83, 87
9 94

Lô tô An Giang Thứ 5, 10/12/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 12
2 27, 29
3 32, 34, 38
4 45
5 -
6 62, 64
7 70, 77
8 81, 82, 87
9 96, 97, 98

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 10/12/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 11, 16
2 20
3 30, 37, 38
4 -
5 50
6 60, 64, 66, 67
7 70, 72, 75, 79
8 82
9 92

XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

XSMN. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam KQXSMN thứ 5 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Nam Thứ Năm trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số Hồ Chí Minh XSHCM được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Năm hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Năm nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền xosonhanh.net hoặc xem tường thuật XSMN trực tiếp.

Ngoài ra, có thể theo dõi XSMN thứ 5 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ Năm đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ Năm mở thưởng 3 đài bao gồm Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết hay các đại lý vé số đổi vé trúng để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 5, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Năm

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ Năm  hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: xosonhanh.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Năm để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõiRSS

Copyright 2020 Kết quả Xổ Số Nhanh
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: [email protected]

DMCA.com Protection Status